Obchodní podmínky

Obchodní spolecnost barnett sport s. r. o.
se sídlem Jícínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3
identifikacní císlo: 247 88 112
spolecnost zapsaná v obchodním rejstríku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 174277
pro prodej zboží prostrednictvím on-line obchodu umísteného na internetové adrese www.barnettceskarepublika.cz

1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolecnosti barnett sport s. r. o., se sídlem U Továren 770/1b, Praha 10 - Hostivar, identifikacní císlo: 247 88 112, zapsané v obchodním rejstríku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 174277 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou ci právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostrednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.barnettceskarepublika.cz , a to prostrednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran pri využívání webové stránky prodávajícího umístené na adrese www.barnettsports.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na prípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná pri objednávání zboží v rámci své podnikatelské cinnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouve. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají prednost pred ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ceském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavrít v ceském jazyce.

1.5. Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.

 

2 - 2. UŽIVATELSKÝ ÚCET

2.1. Na základe registrace kupujícího provedené na webové stránce muže kupující pristupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní muže kupující provádet objednávání zboží (dále jen „uživatelský úcet“). V prípade, že to webové rozhraní obchodu umožnuje, muže kupující provádet objednávání zboží též bez registrace prímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Pri registraci na webové stránce a pri objednávání zboží je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském úctu a pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Prístup k uživatelskému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlcenlivost ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho uživatelského úctu a bere na vedomí, že prodávající nenese odpovednost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávnen umožnit využívání uživatelského úctu tretím osobám.

2.5. Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, kdy kupující svuj uživatelský úcet déle než 36 mesícu nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (vcetne obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osob.

 

3 - UZAVRENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to vcetne uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty a všech souvisejících poplatku. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zustávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavrít kupní smlouvu za individuálne sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístené ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s baleníma dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v prípadech, kdy je zboží dorucováno v rámci území Ceské republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulár ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- zpusobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zpusobu dorucení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spolecne jen jako „objednávka“).

3.4. Pred zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožneno zkontrolovat a menit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlene po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní ci v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávnen v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, predpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatecné potvrzení objednávky (napríklad písemne ci telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dorucením prijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vedomí, že prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dríve podstatným zpusobem porušily kupní smlouvu (vcetne obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikacních prostredku na dálku pri uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4 - CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpusoby: bezhotovostne prevodem na úcet prodávajícího c. 2601957309/0800, vedený u spolecnosti Ceská sporitelna a. s. (dále jen „úcet prodávajícího“); bezhotovostne prostrednictvím platebního systému Paypal; bezhotovostne platební kartou;

4.2. Spolecne s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V prípade bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolecne s uvedením variabilního symbolu platby. V prípade bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na úcet prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávnen, zejména v prípade, že ze strany kupujícího nedojde k dodatecnému potvrzení objednávky (cl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ješte pred odesláním zboží kupujícímu.

4.5. Prípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemne kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecne závaznými právními predpisy, vystaví prodávající ohledne plateb provádených na základe kupní smlouvy kupujícímu danový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem dane z pridané hodnoty. Danový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobe na elektronickou adresu kupujícího.

5 - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vedomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „obcanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle prání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotrebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a pocítacových programu, porušil-li spotrebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a casopisu.

5.2. Nejedná-li se o prípad uvedený v cl. 5.1 ci o jiný prípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 obcanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ctrnácti (14) dnu od prevzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelne doruceno do ctrnácti (14) dnu od prevzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího ci na adresu elektronické pošty prodávajícího (prodej@barnettsports.com).

5.3. V prípade odstoupení od smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od pocátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnu od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotrebené a, je-li to možné, v puvodním obalu.

5.4. Ve lhute deseti (10) dnu od vrácení zboží kupujícím dle cl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávnen provést prezkoumání vráceného zboží, zejména za úcelem zjištení, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotrebeno ci cástecne spotrebováno.

5.5. V prípade odstoupení od smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladu vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozdeji do deseti (10) dnu od skoncení lhuty na prezkoumání zboží dle cl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostne na úcet urcený kupujícím.

5.6. Kupující bere na vedomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotrebeno ci cástecne spotrebováno, vzniká prodávajícímu vuci kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případě prodeje na dálku však nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit na dodávku zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo personalizovaného zboží. To je případ našich kolečkových lyží (dotčené modely: RSE, RCE a RCC), které jsou vyrobeno dle vazby a velikosti zvolené spotřebitelem. To je i případ našich holí (modely: XC-07, XC-09, XC-HM), které jsou střiženy na míru kupujícího.

6 - PREPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zpusob dorucení zboží urcuje prodávající, není-li v kupní smlouve stanoveno jinak. V prípade, že je zpusob dopravy smluven na základe požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené s tímto zpusobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urcené kupujícím v objednávce, je kupující povinen prevzít zboží pri dodání. Neprevezme-li kupující zboží pri dodání, je prodávající oprávnen požadovat poplatek za uskladnení ve výši 300 Kc (slovy: tri sta korun ceských) a dále je oprávnen od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.

6.4. Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splnovala všechny podmínky a náležitosti a na prípadnou pozdejší reklamaci ohledne porušení obalu zásilky nemuže být brán zretel.

6.5. Další práva a povinnosti stran pri preprave zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7 - ODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledne odpovednosti prodávajícího za vady, vcetne zárucní odpovednosti prodávajícího, se rídí príslušnými obecne závaznými predpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. obcanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná vec je ve shode s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná vec má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základe jimi provádené reklamy ocekávané, poprípade jakost a užitné vlastnosti pro vec takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkum právních predpisu, je v tomu odpovídajícím množství, míre nebo hmotnosti a odpovídá úcelu, který prodávající pro použití veci uvádí nebo pro který se vec obvykle používá.

7.3. V prípade, že vec pri prevzetí kupujícím není ve shode s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatne a bez zbytecného odkladu vec uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouve, a to podle požadavku kupujícího bud výmenou veci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat primerenou slevu z ceny veci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující pred prevzetím veci o rozporu s kupní smlouvou vedel nebo rozpor s kupní smlouvou sám zpusobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví behem šesti (6) mesícu ode dne prevzetí veci, se považuje za rozpor existující již pri jejím prevzetí, pokud to neodporuje povaze veci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o veci, které se rychle kazí nebo o veci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po prevzetí veci v zárucní dobe (záruka).

7.5. Záruka: barnett rucí exkluzivne proti všem vadám jen za produkty své znacky po dobu 24 mesícu od data dodání. Všechny záruky se vylucují v prípade poškození ci znicení ze strany vnejších vlivu, nehod – zahrnující elektrické nehody, opotrebení, špatné zacházení, instalování a používání produktu v rozporu s návody použití barnett. Ze záruky jsou také vyloucena tato poškození – úprava produktu, opravy, prešívání apod. provedenou zákazníkem nebo jinou osobou, která nebyla schválena spolecností barnett. Podobne platí, že záruka nemuže být uplatnena za zjevne viditelné vady zboží, pro které jakýkoli nárok na reklamaci mel být formulovaný zákazníkem do osmi dní ode dne dodání produktu. Po uplynutí této doby nárok na reklamaci propadá. V rámci této záruky jedinou povinností barnettu je oprava ci náhrada celého výrobku ci cásti uznané vadnou, který bude navrácen barnettu. Všechny vratky musí být predem akceptované barnettem a to pouze v zárucní dobe. Zákazník musí kontaktovat telefonicky nebo emailem klientský servis barnett (prodej@barnettsports.com nebo +420 234 280 431). Jestliže je produkt shledán jako vadný, barnett pošle zpátky zákazníkovi císlo vratky zboží. Všechny vadné produkty musí být navráceny v originálním obalu a musí být uvedeno císlo vratky produktu. Zákazník hradí náklady a zodpovídá za rizika spojená s vrácením produktu. Vrácený produkt ci jeho vrácená cást se po nahrazení v rámci záruky stávají vlastnictvím barnettu. Intervence v rámci záruky nemá za následek prodloužení zárucního období, jestliže zboží bylo imobilizovano méne než 7 dní.

7.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovednosti prodávajícího za vady, vcetne zárucní odpovednosti prodávajícího, uplatnuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny U Továren 770/1b, Praha 10 - Hostivar.

 

8 - DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vedomí, že programové vybavení a další soucásti tvorící webové rozhraní obchodu (vcetne fotografií nabízeného zboží) jsou chráneny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou cinnost, která by mohla jemu nebo tretím osobám umožnit neoprávnene zasahovat ci neoprávnene užít programové vybavení nebo další soucásti tvorící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávnen pri využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníku prodávajícího a který je v souladu s jeho urcením.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 obcanského zákoníku.

8.4. Kupující bere na vedomí, že prodávající nenese odpovednost za chyby vzniklé v dusledku zásahu tretích osob do webové stránky nebo v dusledku užití webové stránky v rozporu s jejich urcením.

9 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDELENÍ

9.1. Ochrana osobních údaju kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, ve znení pozdejších predpisu.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním techto svých osobních údaju: jméno a príjmení, adresa bydlište, identifikacní císlo, danové identifikacní císlo, adresa elektronické pošty, telefonní císlo (dále spolecne vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaju prodávajícím, a to pro úcely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro úcely zasílání informací a obchodních sdelení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vedomí, že je povinen své osobní údaje (pri registraci, ve svém uživatelském úctu, pri objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádet správne a pravdive a že je povinen bez zbytecného odkladu informovat prodávajícího o zmene ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údaju kupujícího muže prodávající poverit tretí osobu, jakožto zpracovatele. Krome osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez predchozího souhlasu kupujícího predávány tretím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurcitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobe automatizovaným zpusobem nebo v tištené podobe neautomatizovaným zpusobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou presné a že byl poucen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaju. Kupující prohlašuje, že byl poucen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údaju muže ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doruceným na adresu prodávajícího.

9.8. V prípade, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (cl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaju, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepresné s ohledem na úcel jejich zpracování, muže:
* požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvetlení,
* požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se muže jednat o blokování, provedení opravy, doplnení nebo likvidaci osobních údaju. Je-li žádost kupujícího podle predchozí vety shledána oprávnenou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlene závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se prímo na Úrad pro ochranu osobních údaju. Tímto ustanovením není dotceno oprávnení kupujícího obrátit se se svým podnetem na Úrad pro ochranu osobních údaju prímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaju, je mu prodávající povinen tuto informaci predat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle predchozí vety požadovat primerenou úhradu neprevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdelení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10 - DORUCOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní strane dorucena písemne, a to elektronickou poštou, osobne nebo doporucene prostrednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je dorucováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském úctu.

10.2. Zpráva je dorucena:
? v prípade dorucování elektronickou poštou okamžikem jejího prijetí na server príchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou muže být zajištena certifikátem,
? v prípade dorucování osobne ci prostrednictvím provozovatele poštovních služeb prevzetím zásilky adresátem, v prípade dorucování osobne ci prostrednictvím provozovatele poštovních služeb též odeprením prevzetí zásilky, odepre-li adresát (poprípade osoba oprávnená za nej zásilku prevzít) zásilku prevzít,
? v prípade dorucování prostrednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhuty deseti (10) dnu od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k prevzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v prípade, že se adresát o uložení nedozvedel.

11 - ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahranicní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí ceským právem. Tímto nejsou dotcena práva spotrebitele vyplývající z obecne závazných právních predpisu.

11.2. Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení a cinnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Je-li nekteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúcinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce približuje. Neplatností nebo neúcinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zmeny a doplnky kupní smlouvy ci obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není prístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: barnett sport s. r. o., Jícínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty prodej@barnettsports.com.

V Praze dne 31. července 2011